Hoppa till sidans innehåll

Rodd i Uppsala 1870-1991 / Rowing in Uppsala 1870-1991


(Scroll down for English)

1992 flyttar två framstående roddare (Karl-Johan Lindholm och Johan Lidberg) till Uppsala för att studera vid Uppsala universitet. Idéer om en kapprodd liknande den mellan Oxford och Cambridge föds och efter kontakter med framstående roddare genomförs en första Universitetskapprodden (UK-rodden) mellan Uppsala och Lund. Tävlingen äger rum i Malmö och består av ett herrlag från vardera lärosäte i 4+. I samband med detta bildas  (UARS) och likaså en studentroddsektion vid Malmö Roddklubb: Lunds Universitets Roddklubb (LURK). Men rodd har funnits i Uppsala sedan 1800-talet, trots att den nuvarande klubben är så pass ung. 

Rodd i Uppsala fram till 1991

De första noteringar som finns om rodd i Uppsala är från slutet av 1870-talet.

1877 bildar Stockholms nation en roddsektion och en inriggad 4+ införskaffas.

1878 Göteborgs nations roddsektion bildas och man införskaffar liksom Stockholms nation en inriggad 4+. Stockholms nation anställer en roddtränare. Vid denna tidpunkt finns endast fem roddklubbar i Sverige, varav alltså två i Uppsala!

1882 En första roddtävling äger rum på Fyrisån mellan Stockholms nation och Göteborgs nation. Göteborgs nation vann. Tävlingen äger rum årligen under ca 10 års tid. 

1896 Roddsektionen vid Göteborgs nation upplöses.

1907 Roddsektionen vid Stockholms nation upplöses. 

1923 Två inriggare införskaffas av Ultuna elevkår. Båtarna döps till Måns respektive Gunnar.

1932 Ultuna elevkår upplöses och ersätts av Lantbrukshögskolans (LHS) Studentkår i samband med bildandet av den nya Lantbrukshögskolan.

1935 LHS idrottsförbund bildas och bedriver rodd främst i motionssyfte och för att främja naturupplevelser.

1946 Uppsala studenters idrottsförening (USIF) bildas och uppför året därpå ett båthus vid Studenternas idrottsplats. Till skillnad från LHS idrottsförbund bedrivs rodd främst i tävlingssyfte och flera tävlingar genomförs, främst mot Veterinärhögskolan i Stockholm, men även mot KTH och någon enstaka gång mot LHS if. 

1948 LHS if uppför ett båthus i Ultuna, det vill säga det lilla båthuset som används än idag.

1949 LHS if firar 25-års jubileumet av införskaffandet av de två inriggarna Måns och Gunnar. Jubileumet firas med besök av de två herrar båtarna uppkallats efter. Båtarna är dock i så dåligt skick att de ej längre är roddbara och två nya inriggare köps in, målas om och döps till just Måns och Gunnar. Klubbens största bluff genom tiderna är ett faktum och de två gamla inriggarna göms i en potatiskällare i lagom tid till herrarna Måns och Gunnars besök. Inriggarna glöms bort och kommer att ligga kvar i potatiskällaren fram till 1999. Förutom de två inriggarna införskaffas 1949 även en utriggad fyra (Klinkan) och en folktvåa (Gracilia).

1960 Ytterligare en båt införskaffas av LHS if: en singel (Suzy). 

1963 USIF och LHS if beställer varsin utriggad 4+ (Usifa och Victoria) från fabrik.

 

1964 Usifa och Viktoria levereras inklusive extra årställ. Totalkostnad 11 380 kr (Viktoria 5 421,91 kr). En singelsculler i dåligt skick skänks till roddsektionen (Inga). Totalt finns åtta båtar till förfogande.

1966 LHS if uppför en ny brygga. Inga (båten alltså) förliser och är därmed den första båten som utrangeras).

1967 Klinkan och Suzy säljs till Sjöhistoriska museet av LHS if. USIF inhandlar två nya platssinglar.

1975 Veterinärhögskolan flyttas från Stockholm till Uppsala. Veterinärhögskolan hade av hävd goda roddtraditioner och var med och grundade Akademiska Roddföreningen i Stockholm. Vid flytten till Uppsala bildades en roddsektion i Uppsala (Veterinärhögskolans Idrottförening (VIf)), men båtparken blev kvar i Stockholm. 

1977 Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) bildas. LHS studentkår ombildas till Ultuna studentkår och idrottsverksamheten tas över av Ultuna studentkårs idrottförening (ULS if).

1978 USIF:s roddverksamhet klingar av alltmer och upphör att existera i slutet av 1970-talet.

1978 tar ULS if över den båtpark som finns (två platssinglar och en 4+, dvs Usifa).

1979 Trimmern anländer. Kostnaden delas mellan ULS if och Veterinärkårens idrottsförening.

1991 ULS if får en utriggad fyra till skänks (Bimbo).

 

(Scroll down for English)In 1992 two eminent rowers (Karl-Johan Lindholm and Johan Lidberg) moved to Uppsala to begin their studies at Uppsala University. The idea of a boat race similar to the one between Oxford and Cambridge was born. After discussions with other distinguished rowers the first Universitetskapprodden / Swedish Boat Race (UK-rodden) took place between Uppsala and Lund that year. The crews race in inriggers (4+) on the Malmö canals. UARS was formed in conjunction with the first edition of UK-roden and so was a student section at Malmö rowing club: Lund University Rowing Club (LURK). This was the beginning of the current club but students have been rowing on Fyris since the mid 19th century. 

Rowing in Uppsala until 1991

The first records of rowing in Uppsala are from the late 1870s. 

In 1877 Stockholm nation formed a rowing section and purchased an inrigger 4+

In 1878 Gothenburg nation formed a rowing section and also purchased an inrigger 4+. Stockholms nation also hired a rowing coach. At this point there were five rowing clubs in Sweden, of which two were in Uppsala. 

From 1882 to 1892 there was an annual rowing race on Fyris between Stockholms nation and Gothenburgs nation. 

The rowing sections at Gothenburg and Stockholm nation were dissolved in 1896 and 1907 respectively.

In 1923 Ultuna student association obtained two inriggers. The boats were named Måns and Gunnar.

In 1932 the Ultuna Student Association was dissolved and replaced by the Agricultural College (LHS) Student Association in conjunction with the founding of the new Agricultural College.

In 1935 the Agricultural College established a sporting association. Rowing was offered for exercise and for experiencing nature 

 

In 1946 the Uppsala Students sports association (USIF) was formed and a boathouse was built next to Studenternas the following year. In contrast to LHS this club rowed for the purpose of racing and a number of competitions were organised, primarily versus the Veterinary College in Stockholm but also against the Royal College of Technology (KTH) and LHS IF on a few occasions. 

In 1948 LHS IF built a boathouse in Ultuna, our current small boathouse.

In 1949 LHS IF celebrated the 25th anniversary of the purchase of the inriggers Måns and Gunnar, with a visit from the two namesakes. The boats were in such bad shape however that they were no longer rowable at this point. Two new inriggers were bought, painted and christened as Måns and Gunnar. The old inriggers were hidden in a potato cellar ahead of the visit of the namesakes and forgotten until 1999. The club also purchased a four (Klinkan) and a “folktvåa” a pair (Gracilia) 

In 1960 LHS IF bought a single, christened Suzy.

In 1963 USIF and LHS IF each ordered a coxed 4 (Usifa and Victoria) directly from the factory. Usifa. Usifa was still being used by UARS as late as 2018 but has now been retired. 

In 1964 the new 4+s, Usifa and Viktoria, were delivered along with extra oar stands. The total cost of this was 11 380sek. A singel scull in bad condition was donated to the rowing section (Inga). There are now 8 boats for use in Ultuna.

In 1966 LHS if built a new dock. Inga (the boat) was wrecked and was therefore the first boat to be scrapped. 

In 1967 LHS if sold Klinkan and Suzy to the Naval History Museum. USIF obtained two new plastic singles.

In 1975 the veterinary college was moved from Stockholm to Uppsala. This college was part of the founding of the Academic Rowing Society in Stockholm. After the move to Uppsala a rowing section was formed at the Veterinary college in Ultuna, as part of the sports association (VIf). The boats remained in Stockholm however. 

In 1977 Sweden’s Agricultural University (SLU) was founded. The LHS student council was remained Ultuna student council and the sports side was taken over by Ultuna Student Council’s sports association (ULS if). 

USIF’s rowing activities decreases and ceases to exist by the end of the 1970s

In 1978 ULS if took over the existing boatpark (two plastic singles and a 4+ (Usifa)).

In 1979 the Trimmer arrives. The cost is shared between ULS if and Vif

In 1991 ULS if was gifted a four (Bimbo)
Uppdaterad: 18 JUL 2015 16:14 Skribent: Erik Lewin

Postadress:
Uppsala Akademiska RS - Rodd
UARS, Box 2151
75002 Uppsala

Besöksadress:
Jan Brauners väg 3
75651 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0730846133
E-post: This is a mailto link

Se all info