Hoppa till sidans innehåll

Studentsatsningen


(Scroll down for English)

Vad är Studentsatsningen?

Mål 

Uppsala Akademiska Roddarsällskap (UARS) vill bygga en starkare förening. Vi vill få fler studenter vid Uppsala Universitet (UU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) att uppleva glädjen och gemenskapen inom studentrodd. Vi genomför därför en riktad satsning mot denna målgrupp under 3 terminer, 18 månader, juli 2020 till dec 2021. 

Vi vill också utveckla UARS så att både nya och gamla medlemmar känner sig välkomna oavsett ambitionsnivå samt kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. En mer inkluderande klubb helt enkelt. Vi vill att inkludering ska vara ett naturligt samtalsämne och en självklar inställning hos oss. 

The joys of early morning training

Projektets mål är följande: 

● 75 studenter provar på rodd vid våra rekryteringsdagar 

● 30 studenter blir medlemmar i klubben under projektets gång. 

● UARS blir en mer inkluderande klubb i linje med diskrimineringsgrunderna och medlemmarnas ambitionsnivåer. 

● Vi bygger en starkare gemenskap i UARS genom gemensamma aktiviteter där alla medlemmar känner sig välkomna. 

● Vi har träningstillfällen för samtliga ambitionsnivåer, från nybörjare till elit. 

● Fler tränarledda pass. 

De nya medlemmarna kommer få minnen för livet genom regelbunden träning på Uppsalas vackraste träningsanläggning, Fyrisån. Tillsammans med studenter från olika bakgrunder kommer de jobba mot gemensamma mål såsom att vinna en medalj på Student-SM eller besegra Lund i den årliga Universitetskapprodden.

Rodd är en klassisk studentidrott i många länder, och vi vill låta rodden bli mer av en självklar del av studentlivet även i Uppsala. UARS grundades som en studentförening och vi vill återskapa ett starkare fokus på studentrodd inom klubben, samtidigt som klubben är öppen för alla som vill ro i Uppsala. 

UARS arbetar på olika sätt för att bli större och starkare som klubb, vilket kommer gynna både nuvarande och kommande medlemmar. Tillsammans med RF-SISU Uppland arbetar vi för att bli mer inkluderande och välkomnande så att nya och gamla roddare väljer att stanna kvar hos oss. Vi är också i full färd med att planera för ett nytt klubbhus vid ån, som kommer bidra till utvecklingen av studentroddare under många år framöver. 

Rekrytering är något en studentidrottsförening alltid måste tänka på. Med projektet Studentsatsningen vill vi göra en mer fokuserad satsning för att få in nya medlemmar som är studenter. Vi inspireras av UARS tidigare mycket lyckade rekryteringsprojekt Tjejsatsningen som genomfördes 2011-2012. Här rekryterades över 30 tjejer till klubben tack vare starkt stöd från SAIF. Denna satsning ledde även till inköpet av en fantastisk dambåt. Juni är än idag Sveriges finaste åtta i denna viktklass. 

I samband med UARS deltagande i European University Rowing Championships (EUSA) i september 2019 väcktes drömmen om ännu en satsning i UARS regi. Även denna gång med stöd av SAIF men med fokus på att rekrytera fler studenter till roddsporten. 

Hjälp oss bli bättre!

Just nu säljer vi NewBody produkter som första insamling för projektet. Gå in på våran NewBody shop och stöd UARS genom att köpa riktigt bra produkter. NewBody har allt från spännande kryddor till t-shirts och ljus. Du kanske vill fixa bra presenter till nära och kära. Varför inte stötta svenskt föreningsliv samtidigt? Eller kanske du behöver en ny t-shirt? NewBody har riktigt bra produkter till fantistiska priser. Bra för dig, bra för oss! 

UARS W8+ after winning UK-rodden 2019 in dominating fashion

What is Studentsatsningen?


Goals

Uppsala Academic Rowing Society wants to build a stronger club and community. We want more students from Uppsala University (UU) and Swedish Agricultural University (SLU) to experience the joy of rowing. We are therefore carrying out a recruitment project aimed at this group over the course of three semesters, from July 2020 to December 2021.

We also want to develop UARS so that both new and old members feel welcome regardless of ambition level as well as gender identity, ethnicity, religion, disability, sexuality or age. A more inclusive club to put it simply. We want inclusion to be a natural conversation topic within the topic and an obvious attitude in our club.

These are the goals of the project:

  • 75 students try rowing during our recruitment days 

  • 30 students become members of the club during the course of the project

  • UARS becomes a more inclusive club in line with the discrimination grounds and members' ambition levels 

  • Vi build a stronger community in UARS through common activities where all members feel welcome 

  • We have training opportunities for all ambition levels, from beginners to elites

  • More coach-led sessions 

The new members will get memories for life through regular training on Uppsala's most beautiful training facility, Fyrisån. Alongside students from different backgrounds they will towards common goals such as winning medals at Student Nationals and beating Lund in the annual Swedish Boat Race.

Rowing is a classic student sport in many countries, and we want to make rowing a more obvious part of the student life in Uppsala. UARS was founded as a student association and we want to re-focus on the student rowing section of the club, at the same time as the club is open for everyone who wants to row in Uppsala.

UARS works hard to become a bigger and stronger club, which will benefit both current and future members. We are working alongside RF-SISU Uppland to become a more inclusive and welcoming club so that new and old members choose to stay with us. We are also in the process of planning a new clubhouse by the river, which will contribute to the development of student rowers for many years. 

Recruitment is something that a student sports association always needs to take into consideration. With this project we want to do a mer focused campaign to recruit new members who are students. We are inspired by a previous successful project in the club, Tjejsatsningen in 2011-2012. During that project we recruited more than 25 women to the club thanks to strong support from SAIF. This campaign made it possible to buy a fantastic women's eight. Juni is still Sweden's nicest eight in this weight class. 

The UARS M8+ after securing victory at UK-rodden 2019

In conjunction with our participation at the European University Rowing Championships (EUSA) in September 2019 the dream of another recruitment project was born. Also with support from SAIF but with the focus of recruiting students to rowing.

Help us to develop our club!

We are currently selling NewBody products as a first fundraising project for this project. Go to our NewBody shop and support UARS by buying some really good products. NewBody has everything from cool spices to t-shirts and candles. Maybe you want to get some good gifts for friends or family. Why not support UARS at the same time? Or maybe you need a new t-shirt? NewBody has really great products at fantastic prices. Good for you, good for us!

Uppdaterad: 31 MAR 2021 00:28 Skribent: Malin Asplund-Hammarstrand
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Uppsala Akademiska RS - Rodd
UARS, Box 2151
75002 Uppsala

Besöksadress:
Jan Brauners väg 3
75651 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0730846133
E-post: This is a mailto link

Se all info