Hoppa till sidans innehåll

Roddregler


Följande regler har satts upp för att säkerställa säkerheten för UARS roddare, och för att minimera risken för skador på våra båtar och annan materiel.

Säkerhet

 • Simkunnighet är ett krav.
 • Varje roddare är ansvarig för sin hälsa och säkerhet.
 • Den enskilde roddaren är personligen ansvarig för att båten är i säkerhetsmässigt skick för rodd (båten ska alltså kontrolleras innan den tas ut på vattnet)
 • Alla materialskador ska anmälas till materialchefen (This is a mailto link) tillsammans med beskrivning av vad som hänt.
 • Roddbåtar bör inte användas efter mörkrets inbrott. Användning i mörker utan korrekta ljusanordningar är olagligt.
 • Rodd med klubbens båtar får ske när Fyrisån är isfri.
  När detta inträffar bedöms av gemensamt av tre styrelsemedlemmar inklusive roddchefen. Status på ån meddelas klubbens medlemmar via klubbkalendern.
 • Under vintersäsongen (15 november - 15 april), då vattentemperaturen är låg gäller:
  • Nybörjare (kategori 1) får inte ta ut båtar på egen hand.
   (Undantag: i inriggare med erfaren cox och flytvästar)
  • Endast båtar med minst fyra åror får användas (dvs inga 1x eller 2-)
  • Erfarna roddare (kategori 3) kan få undantag för detta från roddchefen (This is a mailto link).
  • Flytväst rekommenderas starkt, liksom användandet av följebåt.
  • På grund av den ökade mängden bråte i ån (inklusive is), rekommenderas det att kategori-2-båtar används istället för kategori-3-båtar.

   Om du ramlar i iskallt vatten (0°C), har du ungefär 5 minuter på dig att ta dig ur vattnet och bli någorlunda torr, annars är det oftast för sent att rädda ditt liv (under antagande att du har varma kläder, skor och handskar). Mer info på sidan om  vatten temperatur

Båtfördelning och bokning

 • Alla aktiva medlemmar tilldelas en roddarnivåer: 1, 2 eller 3, där 1 är nybörjare och 3 är mycket erfarna roddare. En medlems roddkategori avgörs av roddchefen (eller av styrelsen utsedd person).
 • Vilka båtar som får ros av vilka kategorier av roddare finns anslaget i båthuset. Dessa listor ska följas!
 • Det finns även riktlinjer för hur roddare ska klassas anslagna i båthuset.
 • Roddare kan tillåtas ro en båt en kategori högre, under specifika omständigheter. Två av följande fyra punkter ska vara uppfyllda:Klubbens båtar får inte användas utan att de bokats i klubbkalendern. Av säkerhetsskäl, ange namn och telefonnummer i bokningen.
  • Minst hälften av besättningen tillhör den högre kategorin.
  • Det är en mer erfaren roddare är cox eller sitter på topp.
  • Det finns en ansvarig tränare närvarande som ger tillstånd (detta inkluderar allmän träning)
  • Besättningen tränar för en tävling och ingen annan besättning ska använda båten i fråga, och besättningen anses nog bra av roddchefen (eller av styrelsen utsedd person).
 • Klubbens båtar får inte bokas under allmän träning, de ska finnas tillgängliga för dessa pass.

Trafikregler

 • På Fyrisån råder högertrafik (i färdriktningen). Detta innebär:
   - båtar som färdas nedströms (mot Ekoln) håller sig västerut (samma sida som bryggan)
   - båtar som färdas uppströms (mot Uppsala) håller sig österut (motsatt sida mot bryggan)
 • Roddbåtar ror mellan farledsmarkeringarna (prickarna).
   - röda prickar markerar farledens västra kant
   - gröna prickarr markerar farledens östra kant
 • Yrkestrafik (dvs turbåtarna) har företräde.
 • Vänd dig om regelbundet för att hålla uppsikt på båttrafik, och undvika kollision med andra båtar eller hinder.

Rowing rules

The following routines are to ensure safety for all members, and keeping our boats and equipment in good condition.

Safety

 • Rowers must be able to swim.
 • Each rower is responsible for his / her own health and safety.
 • Each rower is personally responsible for that the boat is safe to row (the boat should thus be checked before it is taken out on the water, particularly the oar locks)
 • All damages to material (boats, oars etc) must be reported to the materialchef (This is a mailto link) together with a description of what caused the damage.
 • Rowing boats should not be used when darkness has fallen. And without proper lights it is illegal.
 • Rowing with the clubs boats is only allowed when the river is free of ice.
  When this occurs is decided by three members of the board (including the rowing captain). The status of the river is posted in the club calendar online.
 • During winter season (November 15th - April 15th), when the water termperature is low, the following applies:
  • Beginners (stage 1) are not allowed on the water
   (exception: in inrigger boats, with experienced cox, and with life jackets)
  • Only boats with at least four blades may be used without a follow boat (i.e. no 1x or 2-).
  • Experienced (stage 3) rowers may be granted exemption by the rowing captain (This is a mailto link).
  • The use of life jackets is strongly encouraged, as is the presence of a follow boat.
  • Due to the increased risk of debris (including ice) in the river, it is recommended that category 2 boats are used instead of category 3 boats.

   If you fall into freezing cold water (0°C), you have about 5 min to get out of the water and get dry, otherwise it usually too late to save your life (this is assuming that you have warm clothes, shoes and gloves).  More info on the page on water termperature

Boats and booking

 • All active members are placed in a rowing stage: 1, 2 or 3, where 1 are beginners and 3 are highly experienced rowers. The member rowing stage is decided by the rowing captain (or of the board appointed person).
 • Which boats may be used by what stages of rowers is posted in the boat house.
 • There are guidelines for what should be considered when a rowing stage is decided, these are posted in the boat house.
 • Rowers may be allowed to row in a boat one category higher under specific circumstances. Two of the following four points must be fulfilled:
  • At least half of the crew is in the higher category.
  • Bow / cox seat is occupied by more experienced rower.
  • There is a responsible coach present (this also includes outings at allmän träning).
  • The crew is training for a competition and no other crew is going to use that boat and the crew is considered good enough by the rowing captain (or of the board appointed person).
 • The clubs boats may not be used unless they have been booked in the club calendar. The booking should state name and telephone number (for safety reasons).
 • The club’s boats may not be booked during scheduled allmän träning, as they should be left available for these training sessions.

Traffic rules

 • On the Fyris river there is right side traffic (in the direction of travel). This means:
  • boats travelling down-stream (towards the lake) should keep to the west (same side as the dock)
  • boats travelling up stream (towards Uppsala) should keep to the east (opposite side from the dock)
 • Row between the markers / poles ("dots" or prickar in Swedish).
  • red poles mark the western edges of the water way
  • green poles mark the eastern edge of the water way
 • Professional boat traffic (i.e. the tour boats) have right of way.
 • Turn around frequently to look for other traffic, in order to avoid collisions with other boats or other obstacles.
Uppdaterad: 17 MAR 2017 18:47 Skribent: Erik Lewin

Postadress:
Uppsala Akademiska RS - Rodd
UARS, Box 2151
75002 Uppsala

Besöksadress:
Jan Brauners väg 3
75651 Uppsala

Kontakt:
Tel: 0730846133
E-post: This is a mailto link

Se all info